ارزیابی خدمات

نام مشتری*

تلفن ثابت*

موبایل*

شماره قرارداد

آدرس مشتری(محل ارائه خدمات)

شرح و نوع خدمات ارائه شده

سوالات ارزشیابی و درجه رضایت مندی

نحوه پاسخگویی مسوولین و نحوه برنامه ریزی ارائه خدمات

میزان سرعت عمل در پاسخگویی به نیاز اعلام شده

مهارتهای فنی و تخصصی پرسنل اعزامی

شخصیت رفتاری و وضعیت ظاهری پرسنل اعزامی

تناسب خدمات ارائه شده با توجه به نیاز شما

کیفیت لوازم مصرفی و تجهیزات پرسنل اعزامی

انتقادات و پیشنهادات

توضیحات