ششمین نمایشگاه لوازم خانگی مصلی امام خمینی تهران – مهر ۹۶

ششمین نمایشگاه لوازم خانگی مصلی امام خمینی تهران - مهر 96

زمان برگزاری: ۲۵-۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶

ساعت بازدید: ۱۰ صبح الی ۲۰

محل برگزاری: سالن صنوبر غرفه B3