• HITACHI RUA
  • RUA-S1
  • RUA-S2

HITACHI RUA

پکیج پشت بامی هیتاچی از ظرفیت 4 تا 30 تن تبرید

توضیحات

مدل RUA-4AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳.۳۴
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۵.۸/۵.۷
کنترل ظرفیت % ۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۶۷۳×۱۰۲۰×۱۴۶۰
وزن (Kg) ۱۹۵
بازه دمایی کارکرد (Co) ۲۰~۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۱

 

مدل RUA-5AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۴.۱۴
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴.۶
میزان جریان در حال کار (A) ۷.۸/۷.۶
کنترل ظرفیت % ۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۶۷۳×۱۰۲۰×۱۴۶۰
وزن (Kg) ۱۹۵
بازه دمایی کارکرد (Co) ۲۰~۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۱

 

مدل RUA-6AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۵.۱۲
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۵.۴
میزان جریان در حال کار (A) ۸.۹/۸.۶
کنترل ظرفیت % ۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۷۷۳×۱۰۲۰×۱۴۶۰
وزن (Kg) ۲۲۰
بازه دمایی کارکرد (Co) ۲۰~۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۱

 

مدل RUA-8AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۶.۱۵
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۶.۷
میزان جریان در حال کار (A) ۱۱.۳/۱۰.۴
کنترل ظرفیت % ۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۷۷۳×۱۰۲۰×۱۶۶۰
وزن (Kg) ۲۷۵
بازه دمایی کارکرد (Co) ۲۰~۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۱

 

مدل RUA-9AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۷.۶۹
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۷.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۱۲.۵/۱۳.۰
کنترل ظرفیت % ۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۹۸۳×۱۰۲۰×۱۶۶۰
وزن (Kg) ۲۹۰
بازه دمایی کارکرد (Co) ۲۰~۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۱

 

مدل RUA-10AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۸.۷۱
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۸.۳
میزان جریان در حال کار (A) ۱۴.۱/۱۳.۳
کنترل ظرفیت % ۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۹۸۳×۱۰۲۰×۱۶۶۰
وزن (Kg) ۳۰۵
بازه دمایی کارکرد (Co) ۲۰~۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۱

 

مدل RUA-13AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۰.۳۵
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۶.۸/۶.۹\۴.۳/۴.۴
میزان جریان در حال کار (A) ۱۱.۷/۱۱.۸\۷.۴/۷.۵
کنترل ظرفیت % ۰,۶۰,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۹۸۰×۱۴۰۰×۲۱۳۵
وزن (Kg) ۴۹۵
بازه دمایی کارکرد (Co) ۲۰~۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۱

 

مدل RUA-15AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۲.۸۴
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۸.۵/۸.۵\۴.۵/۴.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۱۴.۲/۱۴.۳\۷.۵/۷.۵
کنترل ظرفیت % ۰,۶۰,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۹۸۰×۱۴۰۰×۲۱۳۵
وزن (Kg) ۵۲۰
بازه دمایی کارکرد (Co) ۲۰~۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۱

 

مدل RUA-20AT3S
برند هیتاپی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۷.۴۴
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۸.۶/۲×۸.۸
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۱۴.۷/۲×۱۴.۸
کنترل ظرفیت % ۰,۵۰,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۱۵۰۰×۱۹۰۰×۱۹۴۵
وزن (Kg) ۷۸۵
بازه دمایی کارکرد (Co) ۱۴ ~ ۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۲

 

مدل RUA-25AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۰.۱۷
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۹.۵/۲×۹.۶
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۱۶.۵/۲×۱۷.۱
کنترل ظرفیت % ۰,۵۰,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۱۵۰۰×۱۹۰۰×۲۴۲۵
وزن (Kg) ۹۳۵
بازه دمایی کارکرد (Co) ۱۴ ~ ۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۲

 

مدل RUA-30AT3S
برند هیتاچی
نوع پکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۵.۸۴
منبع برق V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۸.۴/۳×۸.۴
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۱۴.۹/۳×۱۵.۰
کنترل ظرفیت % ۰,۶۶,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm) ۱۵۰۰×۱۹۰۰×۲۴۲۵
وزن (Kg) ۱۰۰۰
بازه دمایی کارکرد (Co) ۱۴ ~ ۵۲
مبرد R22
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد کمپرسور ۲